pondělí 13 červenec 2020

Povinně zveřejňované informace

Povinné údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Oficiální název: OBEC SULÍKOV

2. Důvod a způsob založení: - dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích,  dále dle zákona č. 128/2000 Sb

3. Organizační struktura:
    • Zastupitelstvo - 7 členů
    • Finanční výbor - předseda: Jolana Brychtová
    • Kontrolní výbor - předseda: Dominik Mátal
    • Starostka: Hana Pokorná, mob.: 777 290 172
    • Místostarosta: František Bačovský, Radek Hanskut   

    • Zastupitelé: Josef Hock                       

                           ing. Tomáš Kouřil                       

                          Jolana Brychtová                         

                          Dominik Mátal

                               
    • Administrativní pracovník, účetní: Vlasta Houdková
    • Zřizované organizace: Základní škola Sulíkov, příspěvková organizace
 
4. Kontaktní spojení:
    • Poštovní adresa: Obec Sulíkov, Sulíkov 37, 679 62 Křetín
    • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Sulíkov 37, 679 62 Křetín
    • Úřední hodiny: Středa 18:30 - 20:00 hod
                           Pokladna otevřena Po - Pá od 6:30 do 12:15 hod
    • Tel. č. obecního úřadu: 516 462 925, starostky: 777 290 172
    • Adresa internetové stránky: www.sulikov.cz
    • Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    • ID datové schránky: 4hna2ie
 
5. Bankovní spojení:
    • Případné platby lze poukázat na účet č.: ČS 1361534379/0800
                                                            
6. IČ: 00281018
 
7. DIČ: CZ00281018, obec není plátcem DPH                                                                                                                     
 
8. Dokumenty
    • Obecně závazné vyhlášky
    • Usnesení zastupitelstva obce
    • Úřední deska
    • Formuláře ke stažení
    • Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů
    • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
    • Rozpočet obce
    • Závěrečný účet obce
 
9. Žádosti o informace:
    • Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním
    • Tel.: 516 462 925, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
    • Úřední deska
 
10. Příjem žádostí a dalších podání:
  
  • Písemně: Sulíkov 37, 679 62 Křetín
    • E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
11. Opravné prostředky
    • Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:

                        Opravné prostředky se podávájí prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starostka.

    • Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce:

                        Opravné prostředky proti rozhodnutí starostky a Zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením Zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření krajskému úřadu. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

    Soudní přezkoumání:

                        Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústatnímu soudu.                      

 12. Formuláře:
     • Hlášení adresy pro doručování
     • Přihláška k registraci
     • Přiznání k poplatku ze psů
     • Změna v registraci - ohlášení narození
     • Změna v registraci - ohlášení úmrtí
     • Žádost o poskytnutí údajů - evidence obyvatel
     • Žádost o poskytnutí informace
     • Žádost o povolení kácení dřevin

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
 
14. Předpisy:
    • Nejdůležitější používané předpisy:
        
- Zákon 128/2000Sb., o obcích
         - Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
         - Zákon 500/2004 Sb., správní řád
         - Zákon 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
    • Vydané právní předpisy:
        
viz. Vyhlášky obce
    • Další důležité předpisy:
       - Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
       - Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
       - Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
       - Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
       - Zákon č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
       - Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
       - Vvyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
       - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
       - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
       - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
       - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
       - Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
       - Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
       - Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
       - Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
       - Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
       - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
       - Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
       - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
       - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
       - Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
       - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
       - Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
       - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
       - Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
       - Zákon č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
       - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
       - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
       - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
       - Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
       - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
       - Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
       - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
       - Zákon č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
       - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
       - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

15. Úhrady za poskytování informací
 • Náklady na pořízení kopií

A4 jednostranná černobílá ………………………………………………………………… Kč 2,00

A4 oboustranná černobílá …………………………………………………………………. Kč 4,00

A4 jednostranná barevná ……..…………………………………………………………… Kč 10,00

A4 oboustranná barevná ……..……………………………………………………………. Kč 20,00

A4 jednostranný tisk černobílý ………………………………………………………….. Kč 2,00

A4 jednostranný tisk barevný ……………………………………………………………. Kč 4,00

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

 

 • Náklady na opatření technických nosičů dat

Náklady na opatření technických nosičů dat (CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

 • Náklady na odeslání informací žadateli
 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálního sazebníku České pošty, s. p.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

 

 • Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši Kč 150,00 Kč.V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána  součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 1. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

 • Ostatní ustanovení
 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 1. Žadatel může úhradu za poskytnutí informace zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě Sulíkov v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 1361534379/0800.
 
       3. Sazebník byl schválen Zastupitelstvem obce Sulíkov dne 26.7.2017 usnesením č. 9/33/2017
 
 
16. Licenční smlouvy
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
18. Seznam všech organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny  
     Místní knihovna
 
      
  

 

Jednací řád 2018 - 2022
 
 
Powered by Phoca Download

     Obce Sulikov - Vřesice

                    Znak transparent

Kontaktní údaje:

Obec Sulikov
Sulíkov 37, 679 62 Křetín

e-mail.: ou.sulikov@seznam.cz 

Úřední hodiny: středa 18:30 - 20:00 hod

Pokladna otevřena
Po - Pá od 6:30 do 10:15 hod
Telefonní čísla:.
Obecního úřadu: 516 462 925
Starostka: 777 290 172

ID datové schránky: 4hna2ie
Bankovní spojení:
ČS 1361534379/0800                                           

IČ: 00281018
DIČ: CZ00281018, obec není plátcem DPH